معنی و ترجمه کلمه somewhere به فارسی somewhere یعنی چه

somewhere


)somewheres(يک جايى ،دريک محلى ،درمکانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها