معنی و ترجمه کلمه soothsaying به فارسی soothsaying یعنی چه

soothsaying


( )soothsayer(م.م ).فال بين ،فال بينى ،(ج.ش ).طالع بين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها