معنی و ترجمه کلمه south west به فارسی south west یعنی چه

south west


جنوب غرب ،جنوب غربى ،سوى جنوب باختر،در جنوب باختر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها