معنی و ترجمه کلمه special area به فارسی special area یعنی چه

special area


منطقه پرواز مخصوص ،(ممنوعه از نظر پرواز بعلت اتش توپخانه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها