معنی و ترجمه کلمه specialization به فارسی specialization یعنی چه

specialization


تخصص ،ويژه گرى ،ويژه کارى
قانون ـ فقه : تخصصى کردن
روانشناسى : تخصص يافتن
بازرگانى : تخصص

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها