معنی و ترجمه کلمه specific variance به فارسی specific variance یعنی چه

specific variance


روانشناسى : پراکنش اختصاصى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها