معنی و ترجمه کلمه specification به فارسی specification یعنی چه

specification


مشخصه ،معيارها،توضيحات ،ويژگى ،تعيين ،تصريح ،تشخيص ،ذکر خصوصيات ،مشخصات
علوم مهندسى : مشخصات
کامپيوتر : خصوصيات
عمران : دفترچه مشخصات
معمارى : دفترچه مشخصات
قانون ـ فقه : اوصاف و مشخصات دقيق يک اختراع که بر مبناى ان اختراع ثبت مى شود
بازرگانى : خصوصيات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها