معنی و ترجمه کلمه specificity به فارسی specificity یعنی چه

specificity


روانشناسى : اختصاصى بودن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها