معنی و ترجمه کلمه specify به فارسی specify یعنی چه

specify


تعيين کردن ،معين کردن ،معلوم کردن ،جنبه خاصى قائل شدن براى ،مشخص کردن ،ذکرکردن ،مخصوصا نام بردن ،تصريح کردن
علوم مهندسى : ذکر کردن معلوم کردن
قانون ـ فقه : تصريح کردن
علوم نظامى : تصريح کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها