معنی و ترجمه کلمه spectral sensitivity characteristic به فارسی spectral sensitivity characteristic یعنی چه

spectral sensitivity characteristic


الکترونيک : مشخصه حساسيت مرئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها