معنی و ترجمه کلمه spectrum analysis به فارسی spectrum analysis یعنی چه

spectrum analysis


تجزيه طيف
علوم مهندسى : تجزيه بيناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها