معنی و ترجمه کلمه speed over the ground (sog) به فارسی speed over the ground (sog) یعنی چه

speed over the ground (sog)


علوم دريايى : - speed made good )SM


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها