معنی و ترجمه کلمه squawk به فارسی squawk یعنی چه

squawk


مخابره کردن ،مخابره داخلى ،ارتباط داخلى ،جيغ ناگهانى زدن ،اعتراض کردن ،غرولند کردن ،صداى اردک دراوردن ،قدقدکردن ،جيغ ،فرياد
علوم نظامى : در رهگيرى هوائى يعنى دستگاه شناسائى خودى و دشمن را روى کنترل معمولى بگذاريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها