معنی و ترجمه کلمه squirearchy به فارسی squirearchy یعنی چه

squirearchy


)squirarchy(حکومت ملاکين واربابان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها