معنی و ترجمه کلمه starting torque به فارسی starting torque یعنی چه

starting torque


علوم مهندسى : کشتاور راه اندازى
الکترونيک : گشتاور پيچشى راه انداز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها