معنی و ترجمه کلمه stay به فارسی stay یعنی چه

stay


سپر،ماندن ،توقف کردن ،نگاه داشتن ،بازداشتن ،توقف ،مکث ،ايست ،سکون ،مانع ،عصاء،نقطه اتکاء،تکيه ،مهار،حائل ،توقفگاه
علوم مهندسى : انکر
ورزش : سيم وصل به دکل براى نگهداشتن ان
علوم نظامى : بکسل طولى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها