معنی و ترجمه کلمه stem (christie) به فارسی stem (christie) یعنی چه

stem (christie)


ورزش : پيچ استمه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها