معنی و ترجمه کلمه stepped thread به فارسی stepped thread یعنی چه

stepped thread


علوم نظامى : پيچ ناقص کولاس ،کولاس پيچى ناقص

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها