معنی و ترجمه کلمه still به فارسی still یعنی چه

still


ساکن ،بى جوش ،بى کف ، : )adj&adv.(ارام ،بى حرکت ،راکد،هميشه ،بازهم ،هنوزهم معذلک ،vi&n(، : )vtارام کردن ،ساکت کردن ،خاموش شدن ،دستگاه تقطير،عرق گرفتن از،سکوت ،خاموشى
علوم مهندسى : راکد
شيمى : دستگاه تقطير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها