معنی و ترجمه کلمه strabismus به فارسی strabismus یعنی چه

strabismus


(طب )لوچى ،احولى ،دوبينى ،چپ چشم بودن
روانشناسى : لوچى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها