معنی و ترجمه کلمه straight face به فارسی straight face یعنی چه

straight face


چهره رسمى و بى نشاط،قيافه بى تفاوت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها