معنی و ترجمه کلمه straight pool billiard به فارسی straight pool billiard یعنی چه

straight pool billiard


ورزش : بازى مداوم 14/1 بيليارد کيسه اى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها