معنی و ترجمه کلمه straight به فارسی straight یعنی چه

straight


قسمت مستقيم ،مستقيم ،درست ،رک ،صريح ،بى پرده ،راحت ،مرتب ،عمودى ،افقى ،بطورسرراست ،مستقيما
علوم مهندسى : مستقيم
عمران : راست
معمارى : راسته

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها