معنی و ترجمه کلمه strain age-hardening به فارسی strain age-hardening یعنی چه

strain age-hardening


علوم مهندسى : سخت گردانى کرنشى زمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها