معنی و ترجمه کلمه strain harden به فارسی strain harden یعنی چه

strain harden


سخت گرداندن تغيير بعدى ،سخت گرداندن کشى
علوم مهندسى : سخت کردن کرنشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها