معنی و ترجمه کلمه strike while the iron is hot به فارسی strike while the iron is hot یعنی چه

strike while the iron is hot


تا تنور گرم است بايد نان پخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها