معنی و ترجمه کلمه strong safety(man) به فارسی strong safety(man) یعنی چه

strong safety(man)


مدافع ايمنى در سمت قوى خط تهاجم حريف( فوتبال امريکايى)
ورزش : مدافع ايمنى در سمت قوى خط تهاجم حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها