معنی و ترجمه کلمه struggle به فارسی struggle یعنی چه

struggle


نبرد،تلاش کردن ،مبارزه کردن ،ستيز،کشاکش ،تقلا کردن ،کوشش کردن ،دست وپا کردن ،منازعه ،کشمکش ،تنازع
قانون ـ فقه : مجاهدت
بازرگانى : مبارزه
علوم نظامى : با چنگ و دندان جنگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها