معنی و ترجمه کلمه stuipule به فارسی stuipule یعنی چه

stuipule


(گ.ش ).گوشوارک برگ ،گوشوارک گياه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها