معنی و ترجمه کلمه sub vassal به فارسی sub vassal یعنی چه

sub vassal


تيولداران کوچک
قانون ـ فقه : اقطاعداران جزء

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها