معنی و ترجمه کلمه subsequent به فارسی subsequent یعنی چه

subsequent


پيروى ،پس ايند،بعدى ،پسين ،لاحق ،مابعد،ديرتر،متعاقب
علوم نظامى : ثانويه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها