معنی و ترجمه کلمه successive approximations method به فارسی successive approximations method یعنی چه

successive approximations method


روانشناسى : روش تقريبهاى متوالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها