معنی و ترجمه کلمه suggestion به فارسی suggestion یعنی چه

suggestion


نظريه ،اشاره ،تلقين ،اظهار عقيده ،پيشنهاد،الهام
قانون ـ فقه : پيشنهاد القاء
روانشناسى : پيشنهاد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها