معنی و ترجمه کلمه suitable به فارسی suitable یعنی چه

suitable


درخورد،مناسب ،شايسته ،فراخور،مقتضى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها