معنی و ترجمه کلمه sulfuric acid به فارسی sulfuric acid یعنی چه

sulfuric acid


(ش ).جوهر گوگرد بفرمولH2 SO4

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها