معنی و ترجمه کلمه sulphate of soduim به فارسی sulphate of soduim یعنی چه

sulphate of soduim


نمک فرنگى مصنوعى ،سولفات دو سود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها