معنی و ترجمه کلمه sulphate of zinc به فارسی sulphate of zinc یعنی چه

sulphate of zinc


توتياى روى ،زاج روى


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها