معنی و ترجمه کلمه sulphate به فارسی sulphate یعنی چه

sulphate


( )sulfate(ش ).زاج ،توتيا،سولفات ،با اسيد سولفوريک اميختن
الکترونيک : سولفات
علوم هوايى : سولفات

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها