معنی و ترجمه کلمه sum of products به فارسی sum of products یعنی چه

sum of products


مجموع حاصلضرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها