معنی و ترجمه کلمه sum of squares of residual به فارسی sum of squares of residual یعنی چه

sum of squares of residual


بازرگانى : مجموع مربعات باقيمانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها