معنی و ترجمه کلمه summarize به فارسی summarize یعنی چه

summarize


خلاصه کردن ،بطور مختصر بيان کردن
کامپيوتر : خلاصه کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها