معنی و ترجمه کلمه superfetation به فارسی superfetation یعنی چه

superfetation


(ج.ش -.گ.ش ).ابستنى در دوره باردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها