معنی و ترجمه کلمه supervise به فارسی supervise یعنی چه

supervise


نظارت يا مباشرت کردن ،نظارت کردن ،برنگرى کردن ،رسيدگى کردن
علوم مهندسى : سرپرستى کردن
قانون ـ فقه : سرپرستى کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها