معنی و ترجمه کلمه supply port به فارسی supply port یعنی چه

supply port


درگاه تامين ،درگاه تدارکاتى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها