معنی و ترجمه کلمه suppose به فارسی suppose یعنی چه

suppose


انگاشتن ،فرض کردن ،گمان کردن ،پنداشتن ،فرض کنيد
بازرگانى : تصور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها