معنی و ترجمه کلمه surface of impact به فارسی surface of impact یعنی چه

surface of impact


سطح مماس بر نقطه اصابت گلوله
علوم نظامى : سطح اصابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها