معنی و ترجمه کلمه surface of impact به فارسی surface of impact یعنی چه

surface of impact


سطح مماس بر نقطه اصابت گلوله
علوم نظامى : سطح اصابت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها