معنی و ترجمه کلمه suspicious به فارسی suspicious یعنی چه

suspicious


بدگمان ،ظنين ،حاکى از بدگمانى ،مشکوک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها