معنی و ترجمه کلمه swallowwort به فارسی swallowwort یعنی چه

swallowwort


(گ.ش ).علف پازهر)milkweed(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها