معنی و ترجمه کلمه swim به فارسی swim یعنی چه

swim


شناکردن ،شناور شدن ،شناورى
کامپيوتر : لرزيدن
ورزش : شنا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها