معنی و ترجمه کلمه switch به فارسی switch یعنی چه

switch


راه گزين ،وصل کردن برق ،روشن کردن برق بخط ديگر انداختن قطار،تعويض جا،کليد،تغيير جهت دادن ،ترکه ،چوب زدن ،سويچ برق ،سويچ زدن ،جريان را عوض کردن ،تعويض ،گزينه ،راه گزين ،راه گزيدن
علوم مهندسى : سوزن دوراهى
کامپيوتر : راه گزيدن
الکترونيک : کليد
ورزش : تعويض محل دو بازيگر پس از سرويس
علوم نظامى : ناظم حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها